ΕλληνικάEnglishDeutsch

ΕπιστροφήΟ πρώτος «δεύτερος πλους». Είναι και Κόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη.
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1998.

 • Βιβλιοκρισία από τον Α. Μπαγιόνα: Καθημερινή της Κυριακής, 25.4.1999.
  «Το βιβλίο αποτελεί την πληρέστερη μελέτη για τον Παρμενίδη, τουλάχιστον στην αξιόλογη ελληνική βιβλιογραφία. [...] το έργο του Θανασά αποτελεί το απαραίτητο vade mecum».
 • Βιβλιοκρισία από τον Σ. Ράγκο: Βήμα της Κυριακής, 10.10.1999:
  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=115160&dt=10/10/1999
 • Αναφορές του Α. Μάνου: Προσωκρατική, Πλατωνική και Μεταπλατωνική διανόηση. Αξιολογικές έρευνες. Αθήνα: Τυπωθήτω 22001, σ. 51-62.
 • Αναφορά του Κ. Βαμβακά: Οι θεμελιωτές της δυτικής σκέψης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2001, σ. 318.
 • Αναφορές του Β. Λιαπή: Άγνωστος Θεός. Όρια της ανθρώπινης γνώσης στους Προσωκρατικούς και στον «Οιδίποδα Τύραννο». Αθήνα: Στιγμή 2003, σ. 48-9.
 • Αναφορές του Ευ. Βαρβαρέσου: Ηράκλειτος και Παρμενίδης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας 2004, passim.
 • Αναφορά του Z. Tsikrikas: Jenseits von Phänomenologie und Dialektik. Das Heilige und Plötzliche bei Martin Heidegger. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004, σ. 139.
 • Αναφορές του D. Papadis: «The concept of truth in Parmenides». Revue de Philosophie Ancienne 23 (2005), σ. 77, 82, 84, 85, 88, 91, 93, 94, 96.
 • Αναφορές του Ζ. Τσικρικά: Ο εξωοντολογικός χώρος της αλήθειας. Μια απόπειρα με αφορμή τους Χέγκελ, Χάιντεγγερ και Μάξιμο Ομολογητή. Αθήνα: Αρμός 2007, σ. 123, 148.
 • Αναφορά του Μ. Μπακαούκα: Από την οντολογία των Προσωκρατικών στον αγνωστικισμό του Γοργία. Αθήνα: Γρηγόρης 2008, σ. 67.
 • Αναφορά του Τ. Σιμώτα: Περί φαντασίας, τ. Β΄. Αθήνα: Άγρα 2009, σ. 149.
 • Αναφορές του L. Couloubaritsis: La pensée de Parménide. Bruxelles: Ousia 2009,  σ. 10, 146-51 και passim.
 • Αναφορά του Θ. Σαμαρτζή: «Εισαγωγή» στο: E. Gilson, Το Ον και η Ουσία. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2009, σ. 24.
 • Αναφορές του Ν. Αυγελή: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης 62012, σ. 140-57.
 • Αναφορές του Θ. Χρηστίδη: Παρμενίδης. Ένας φιλόσοφος του Είναι και του γίγνεσθαι. Αθήνα: Εξάντας 2012, passim (περί τις 100 αναφορές).
 • Αναφορές του Θ. Χρηστίδη: «Heraclitus and Parmenides, Philosophers of Becoming and Being». Philosophical Inquiry 36 (2012), σ. 31, 37.