Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Προσωκρατικοί
  • Πλάτων
  • Γερμανικός Ιδεαλισμός (Χέγκελ)
  • Χάιντεγκερ
  • Ηπειρωτική Φιλοσοφία
  • Οντολογία
  • Πολιτική Φιλοσοφία
  • Φιλοσοφική Ερμηνευτική