Τρέχον εξάμηνο

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Εκπαιδευτική άδεια

Εαρινό Εξάμηνο 2023

Νεότερη Φιλοσοφία
Χάιντεγκερ: Είναι και χρόνος III (σεμινάριο-εργαστήριο)

Ώρες συνεργασίας
  • κάθε Τρίτη 18.00-19.00, ή και άλλες μέρες, πάντοτε κατόπιν προσυνεννόησης: pan@thanassas.gr
Ανακοίνωση για συστατικές επιστολές

Συστατικές επιστολές μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρακολούθησαν τουλάχιστον δύο μαθήματά μου, με μέση βαθμολογία τουλάχιστον «οκτώ» (8). Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι δυνατή (όπως απαιτείται σε μια συστατική επιστολή) η επαρκής αποτύπωση των δυνατοτήτων τους ούτε η θετική αποτίμησή τους.
Προκειμένου να λάβουν τη συστατική επιστολή που επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν (απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς άλλες ‘προσυνεννοήσεις’, και στο σύνολό τους, ως συνημμένα σε ΕΝΑ ηλεκτρονικό μήνυμα) τα εξής:
α. στοιχεία του φορέα ή των φορέων στους οποίους θα απευθύνεται η επιστολή (δεν κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση επιστολών ‘γενικού ενδιαφέροντος’)·
β. βιογραφικό σημείωμα και προσχέδιο του υλικού που θα καταθέσουν στον φορέα για τον οποίο προορίζεται η επιστολή·
γ. κατάλογο με τα μαθήματά μου που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς, το εξάμηνο παρακολούθησής τους και τη βαθμολογία που έλαβαν σε αυτά·
δ. αναλυτική βαθμολογία από τον προπτυχιακό (και ενδεχομένως τον μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών τους.
Π.Θ.