Τρέχον εξάμηνο

Ώρες συνεργασίας
  • Τρίτη 1.9., 18.00-19.00
  • Παρασκευή 4.9., 18.00-19.00
  • και από 6.10.2020: κάθε Τρίτη 18.00-19.00
    καθώς και κατόπιν συνεννοήσεως: pan@thanassas.gr
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

86Υ04               Εισαγωγή στη φιλοσοφία
Σύμφωνα με ένα γνωστό ευφυολόγημα, «φιλοσοφία είναι η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα τι είναι `η φιλοσοφία». Η φράση περιλαμβάνει, πάντως, έναν πυρήνα αλήθειας: Οι προσδιορισμοί της φιλοσοφίας ποικίλλουν τόσο όσο και οι φιλοσοφικές θέσεις όσων την θεραπεύουν. Αναγνωρίζοντας αυτή την πολυμορφία εκδοχών του φιλοσοφικού λόγου, το μάθημα επιχειρεί μια πρώτη συστηματική εισαγωγή στον φιλοσοφικό στοχασμό. Στόχος του είναι, αφενός, η εξοικείωση με τα βασικά φιλοσοφικά προβλήματα που έχουν απασχολήσει τους φιλοσόφους και, αφετέρου, η εξάσκηση των συμμετεχόντων στη χρήση και διάκριση εννοιών και αξιολόγηση επιχειρημάτων, ώστε να μπορούν να χειριστούν συναφή ζητήματα σε οποιοδήποτε πεδίο. Στο επίκεντρό μας θα βρεθούν μερικά από τα κυριότερα φιλοσοφικά θέματα και ερωτήματα: Τι είναι η πραγματικότητα; Τι μπορώ να γνωρίζω, ποιες οι πηγές και τα όρια της γνώσης; Τι είναι το νόημα και τι η αλήθεια; Πώς δικαιολογείται και θεμελιώνεται μια πεποίθηση; Τι είναι δίκαιο και αγαθό; Ποιος είναι ο χαρακτήρας μιας αισθητικής κρίσης σχετικά με το ωραίο; – Καθώς η φιλοσοφία απαρτίζεται από φιλοσοφικά κείμενα, στο επίκεντρο της προσέγγισής μας θα βρίσκονται αποσπάσματα από επιλεγμένα κλασικά φιλοσοφικά έργα. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα δίνει έμφαση στην ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση αυτών των αποσπασμάτων.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων· η παρακολούθησή του δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS387

Χάιντεγκερ: Είναι και χρόνος (μεταπτυχιακό σεμινάριο-εργαστήριο)
Το Είναι και χρόνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά κείμενα του εικοστού αιώνα. Το σεμινάριο θα έχει και ‘εργαστηριακή’ μορφή, καθώς τα αποσπάσματα του κειμένου θα μελετώνται σε νέα, υπό εκπόνηση μετάφραση του διδάσκοντος. – Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά είναι ευρύτερα ‘ανοικτό’ σε κάθε επαρκή ενδιαφερόμενο (κατόπιν προηγούμενης ηλεκτρονικής επικοινωνίας). Πληροφορίες για το μάθημα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα https://eclass.uoa.gr/courses/PHS425/, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εγγραφούν. (Η εγγραφή στη σελίδα είναι ελεύθερη και δεν εκλαμβάνεται ως δέσμευση για παρακολούθηση του μαθήματος.)

Εαρινό Εξάμηνο 2021

86Υ02                 Ιστορία Φιλοσοφίας ΙΙ: Νεότερη Φιλοσοφία
Η νεότερη φιλοσοφία έχει την αφετηρία της στην περίφημη πρόταση του Descartes cogito ergo sum και στη συνακόλουθη θεμελίωση της αλήθειας στο σκεπτό­μενο υποκείμε­νο. Με γνώμονα το ερώτημα για τη στάση τους έναντι της αρχής της υποκειμε­νικότητας, θα ασχοληθούμε με επτά φιλοσόφους οι οποίοι, με το έργο τους, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας: Ντεκάρτ – Σπινόζα – Λάιμπνιτς – Λοκ – Χιουμ – Καντ – Χέγκελ. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων· η παρακολούθησή του δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, ΠΡΙΝ από την έναρξή του, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS426/. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

86ΥΕΦ06         Ηπειρωτική Φιλοσοφία
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας». Ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε με φιλοσόφους όπως ο Χούσσερλ, ο Χάιντεγκερ, ο Χόρκχαϊμερ, ο Γκάνταμερ και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων· η παρακολούθησή του δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, ΠΡΙΝ από την έναρξή του, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS390/. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

Ανακοίνωση για συστατικές επιστολές

Συστατικές επιστολές μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρακολούθησαν ένα ή περισσότερα μαθήματά μου, με μέση βαθμολογία τουλάχιστον «οκτώ» (8). Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι δυνατή (όπως απαιτείται σε μια συστατική επιστολή) η επαρκής αποτύπωση των δυνατοτήτων τους ούτε η θετική αποτίμησή τους.
Προκειμένου να λάβουν τη συστατική επιστολή που επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν (απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και χωρίς άλλες ‘προσυνεννοήσεις’):
α. τα στοιχεία του φορέα ή των φορέων στους οποίους θα απευθύνεται η επιστολή (δεν κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση επιστολών ‘γενικού ενδιαφέροντος’)·
β. βιογραφικό σημείωμα και προσχέδιο του υλικού που θα καταθέσουν στον φορέα για τον οποίο προορίζεται η επιστολή·
γ. κατάλογο με τα μαθήματά μου που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς, το εξάμηνο παρακολούθησής τους και τη βαθμολογία που έλαβαν σε αυτά·
δ. αναλυτική βαθμολογία από τον προπτυχιακό (και ενδεχομένως τον μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών τους.
Π.Θ.