Τρέχον εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο 2020

86ΥΕΦ08             Νεότερη Φιλοσοφία
Τετάρτη 12.00-15.00, αίθ. Δ’    έναρξη: ΤΕ 19.2.2020
-> Από 16.3. και μέχρι νεωτέρας, το μάθημα διεξάγεται διαδικτυακά.
Θέμα του μαθήματος αποτελεί ένα θεμελιώδες φιλοσοφικό κείμενο των Νέων Χρόνων: η Εισαγωγή στις διαλέξεις του Χέγκελ για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας. Πιθανότατα, κανένα άλλο κείμενο του Χέγκελ δεν έχει διαβαστεί και ερμηνευτεί τόσο πολύ και τόσο διαφορετικά· ο φιλόσοφος επιχειρεί εδώ να συγκροτήσει μια φιλοσοφική θεώρηση της παγκόσμιας ιστορίας που διαφέρει από τις συνήθεις προσεγγίσεις των ιστορικών – εξακολουθώντας ωστόσο να επιδιώκει τη νομιμοποίησή της μέσα από το ιστορικό υλικό: «την ιστορία πρέπει να την παίρνουμε ως έχει· πρέπει να ενεργούμε ιστορικά και εμπειρικά». Σκοπός αυτής της φιλοσοφικής θεώρησης είναι η διασάφηση του νοήματος της ιστορίας, η οποία εμφανίζεται έτσι ως μια σταδιακή αλλά σαφής «πρόοδος στη συνείδηση της ελευθερίας». Κινητήρια δύναμη αυτής της προόδου είναι η ιδέα της (πολιτικής) ελευθερίας, προς την πραγμάτωση της οποίας εμφανίζεται να τείνει ολόκληρη η παγκόσμια ιστορία.
Μέσω μιας ενδελεχούς ανάγνωσης του κειμένου, θα επιχειρήσουμε να συλλάβουμε τον χαρακτήρα και τη νομιμότητα του εγχειρήματος μιας φιλοσοφικής ιστορίας. Το μάθημα ενδείκνυται και ως γενική εισαγωγή στην εγελιανή φιλοσοφία· είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων, και η παρακολούθησή του δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, ΠΡΙΝ από την έναρξή του, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS389/. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου που θα μας απασχολήσει (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

86ΥΕΦ06             Ηπειρωτική Φιλοσοφία
Τρίτη 15.00-18.00, αίθ. Δ’     έναρξη: ΤΡ 18.2.2020
-> Από 16.3. και μέχρι νεωτέρας, το μάθημα διεξάγεται διαδικτυακά.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας». Ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων Χρόνων, θα ασχοληθούμε με φιλοσόφους όπως ο Χούσσερλ, ο Χάιντεγκερ, ο Χόρκχαϊμερ, ο Γκάνταμερ και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο αυτών των φιλοσόφων.
Το μάθημα είναι “ανοικτό” σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων· η παρακολούθησή του δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά κρίνεται απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, ΠΡΙΝ από την έναρξή του, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS390/. Η αξιολόγηση της επίδοσης κατά την τελική εξέταση θα ελέγχει την ικανότητα για ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων που θα μας απασχολήσουν (χωρίς να προϋποθέτει κανενός είδους αποστήθιση).

Ώρες συνεργασίας

• Από 16.3. και μέχρι νεωτέρας:
μόνο διαδικτυακά, μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία: pan@thanassas.gr

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

Θα ανακοινωθούν.

Ανακοίνωση για συστατικές επιστολές

Συστατικές επιστολές μπορούν να χορηγηθούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρακολούθησαν ένα ή περισσότερα μαθήματά μου, με μέση βαθμολογία τουλάχιστον «οκτώ» (8). Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, δεν είναι δυνατή (όπως απαιτείται σε μια συστατική επιστολή) η επαρκής αποτύπωση των δυνατοτήτων τους ούτε η θετική αποτίμησή τους.
Προκειμένου να λάβουν τη συστατική επιστολή που επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν (απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και χωρίς άλλες ‘προσυνεννοήσεις’):
α. τα στοιχεία του φορέα ή των φορέων στους οποίους θα απευθύνεται η επιστολή (δεν κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση επιστολών ‘γενικού ενδιαφέροντος’)·
β. βιογραφικό σημείωμα και προσχέδιο του υλικού που θα καταθέσουν στον φορέα για τον οποίο προορίζεται η επιστολή·
γ. κατάλογο με τα μαθήματά μου που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και με τη βαθμολογία που έλαβαν σε αυτά·
δ. αναλυτική βαθμολογία από τον προπτυχιακό (και ενδεχομένως τον μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών τους.
Π.Θ.